Leveringsvoorwaarden Diensten en producten KAM

Deze vernieuwde leveringsvoorwaarden zijn tot stand gekomen in juli 2011 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

Artikel l. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. De opdrachtnemer; KAM
2. De opdrachtgever; de afnemer of een ieder die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de opdrachtnemer een prestatie verricht.
3. Deelnemer; degene die deelneemt aan een opleidingsactiviteit
4. Opleidingsproduct c.q. activiteit; o.a. training, project, seminar, workshop, coaching etc.

Artikel 2. De Geldigheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die zijn uitgebracht door KAM / de opdrachtnemer.
Aan geen ander staat het vrij van deze voorwaarden gebruik te maken.

Artikel 3. De offerte
1. Een KAM offerte is een aanbod of voorstel tot een dienst of opleidingsproduct.
Deze kan op verzoek van een potentiële opdrachtgever/afnemer, of initiatief van KAM  vrijblijvend, worden opgesteld. Aan het opstellen van een offerte, op verzoek van een potentiële opdrachtgever/afnemer, kunnen kosten verbonden zijn, met name in situaties waarin onderzoek/research/het afnemen van interviews en dergelijke werkzaamheden vooraf gaan aan het opstellen van de offerte.
2. De inhoud van de offerte wordt gebaseerd op de door of namens de opdrachtgever/afnemer verstrekte informatie en gegevens.
3. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 30 dagen te rekenen vanaf de datum der offerte.
4. Het recht van eigendom is ook van toepassing op de offertes. Zie artikel 9 lid a en b.
5. De offerte wordt een overeenkomst wanneer het door de partijen is ondertekend.
In dit geval dient opdrachtgever/afnemer de offerte voor akkoord te tekenen en de 2e exemplaar van de offerte te retourneren.

Artikel 4. De overeenkomst
De overeenkomst is van kracht wanneer de offerte voor akkoord is ondertekend. De partijen verplichten zich dan tot het nakomen van de afspraken.

Artikel 5. Wijzigingen
Veranderingen in- en aanvullingen op de voor akkoord getekende offerte worden uitsluitend in onderling overleg tussen beide partijen overeengekomen, schriftelijk vastgelegd en door de partijen getekend voor akkoord.


Artikel 6. Facturering en betaling
1. Nadat de overeenkomst is gesloten wordt een factuur op nummer gemaakt. Deze wordt direct na de 1ste dag van uitvoering verzonden naar de opdrachtgever/afnemer. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum; tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
3. Betaling geschiedt door overmaking op de door de opdrachtnemer op te geven bankrelatie en rekeningnummer.

Artikel 7. Annuleringsregeling
Bij annulering door de opdrachtgever worden door KAM in rekening gebracht:
a. de tot op dat moment bij annulering ontwikkelings- en voorbereidingskosten; en daarnaast
b. voor de uitvoering:
* 100 % van de kosten bij annulering binnen één maand voor aanvang van de activiteit;
* 50 % van de kosten bij annulering tussen één maand en twee maanden voor aanvang van             de opleidingsactiviteit;
* geen kosten bij annulering langer dan twee maanden voor aanvang van de opleidingsactiviteit.

Artikel 8. De onuitvoerbaarheid van een opleidingsactiviteit en overmacht
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeengekomen opleidingsactiviteit blijkt dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd door (ernstige mate van belemmeringen en stagnatie, onjuiste informatie etc.) omstandigheden heeft opdrachtnemer/KAM  het recht de werkzaamheden op te schorten tot nader orde.
In eerste instantie genieten beide partijen het recht wijzigingen voor te stellen om tot een uitvoerbaar plan te komen. In overleg kunnen beide partijen beslissen de overeenkomst te ontbinden.

Wanneer de opdrachtnemer (medewerker van KAM ) niet in staat is tot het verzorgen van de training (bijvoorbeeld door ziekte of bij overmacht) draagt KAM zorg voor goede vervanging. Dit kan een interne- of externe collega zijn. De kosten van de vervanging komen ten laste van KAM. KAM is niet verantwoordelijk te stellen voor andere of niet te overziene kosten.

Artikel 9. Recht van eigendom
1. Alle rechten van eigendom berusten bij KAM. Hieronder wordt verstaan het intellectueel goed, een idee of ontwerp, informatie, een offerte, trainingsprogramma of andere door KAM  ter beschikking gestelde materiaal.
2. Het is opdrachtgever/afnemer niet toegestaan alle voor de opleidingsactiviteit beschikbaar gestelde materiaal zonder nadrukkelijke, vooraf gegeven schriftelijke, toestemming van KAM  te gebruiken.

Artikel 10. Certificering
Certificaten worden uitgereikt nadat deelnemers van een opleidingsactiviteit hebben voldaan aan de gestelde deelname- en/of afsluitingsvoorwaarden. Deze voorwaarden worden opgesteld door de hiervoor in leven geroepen Raad van Opleidingsadvies.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer valt onder een dekking voor bedrijfsaansprakelijkheid.

Artikel 12. Klachten/geschillen.
Opdrachtnemer streeft ernaar klachten en/of geschillen te voorkomen. Indien deze aan de orde zijn is de regeling dat klachten en geschillen in eerste instantie in onderling overleg worden besproken met als doel deze zo spoedig mogelijk op te lossen.
Melding van een klacht en/of geschil kan mondeling of schriftelijk geschieden bij de directie van KAM.